Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden – Codepress V.O.F.

Versie geldig vanaf: 1 april 2014

Artikel 1. Definities

1.1. Codepress: de V.O.F. Codepress, statutair gevestigd te Amersfoort en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 852640675.
1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Codepress een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4 Diensten: alle diensten die Codepress voor de Opdrachtgever uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het ontwikkelen van, het onderhouden van en het adviseren over websites alsmede het ontwikkelen van grafische ontwerpen, huisstijlen en Producten.
1.5 Producten: alle producten die Codepress aan de Opdrachtgever levert. Hieronder worden onder andere, doch niet uitsluitend verstaan: (zelf ontwikkelde) software waarmee de website beheerd kan worden (CMS), applicaties en toepassingen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Codepress gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte Diensten, geleverde Producten en overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2 Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging met Codepress verklaart de Opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Codepress en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn niet van toepassing.
2.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Codepress en Opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
2.5 Indien de Opdrachtgever in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Codepress alleen bindend indien en voor zover deze door Codepress uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.6 Indien Codepress op eigen initiatief ten gunste van Opdrachtgever afwijkt van de algemene voorwaarden, kunnen daar door Opdrachtgever nimmer enige rechten aan ontleend worden.

Artikel 3. Offertes en aanbiedingen

3.1 Offertes van Codepress zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 8 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht.
3.2 Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de Opdrachtgever verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Codepress het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.

Artikel 4. Overeenkomst en meerwerk

4.1 Een overeenkomst tussen Codepress en de Opdrachtgever komt tot stand nadat de Opdrachtgever een door Codepress uitgevaardigd aanbod of offerte heeft aanvaard.
4.2 Indien Codepress, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Codepress gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan Opdrachtgever in rekening te brengen. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de meerkosten die Codepress in rekening wenst te brengen, heeft Opdrachtgever het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de Opdrachtgever gehouden is het tot dusver door Codepress uitgevoerde werk te vergoeden.
4.3 Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Codepress zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.4 Indien de Opdrachtgever een overeenkomst met Codepress wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering tien procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.

Artikel 5. Rechten en verplichtingen voor Codepress

5.1 Codepress garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2 Codepress spant zich in om de gegevens die Codepress voor de Opdrachtgever opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3 Bij kenbaar gemaakte klachten van de Opdrachtgever over de geleverde Diensten en/of Producten dient Codepress met Opdrachtgever in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4 Codepress is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde Producten. De Opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Codepress uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Codepress eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de Opdrachtgever te publiceren op de Website van Codepress en/of overige promotionele uitingen van Codepress.

Artikel 6. Rechten en verplichtingen voor Opdrachtgever

6.1 De Opdrachtgever dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2 De Opdrachtgever dient Codepress te voorzien van alle juiste gegeven waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de Overeenkomst. De Opdrachtgever is in ieder geval verplicht Codepress onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Codepress om verzoekt.
6.3 Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Codepress zijn verstrekt, heeft Codepress het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.
6.4 De Opdrachtgever stelt Codepress steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bank- of gironummer.
6.5 Bij klachten over de door Codepress geleverde Diensten en/of Producten dient de Opdrachtgever deze klachten kenbaar te maken aan Codepress binnen zeven dagen na levering van de Dienst en/of het Product. De Opdrachtgever vrijwaart Codepress één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde Diensten en/of Producten.
6.6 De Opdrachtgever dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Codepress nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Codepress niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.

Artikel 7. Levering

7.1 De door Codepress te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met Opdrachtgever vastgesteld. De door Codepress opgegeven levertijd begint nadat alle benodigde gegevens en/of materialen in het bezit van Codepress zijn zoals bepaald in artikel 6.2, waarna Codepress zal proberen om levering zo spoedig als mogelijk is te doen plaatsvinden.
7.2 Een door Codepress vastgestelde leveringstermijnen kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Codepress niet van rechtswege in verzuim.
7.3 Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan zestig dagen, komt de Opdrachtgever de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Codepress, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4 De Opdrachtgever is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Codepress mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.
7.5 Aan de leveringsplicht van Codepress zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Codepress geleverde zaken een keer aan de Opdrachtgever zijn aangeboden.

Artikel 8. Betaling

8.1 Alle door Codepress verzonden facturen dienen door de Opdrachtgever binnen veertien dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
8.2 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.3 Bij een niet tijdige betaling is de Opdrachtgever, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.
8.4 De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de Opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever wordt gelegd, de Opdrachtgever overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

Artikel 9. Voorbehoud van eigendom & intellectueel eigendom

9.1 De door Codepress geleverde producten blijven te allen tijden eigendom van Codepress. Codepress verleent de Opdrachtgever het recht om de Producten voor onbepaalde tijd te gebruiken met inachtneming van hetgeen bepaald in artikel 10.
9.2 Ingeval Codepress een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Codepress vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.
9.3 De door Codepress geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.4 De inhoud van de website van Codepress, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Codepress en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de Website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Codepress.
9.5 Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Codepress ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Codepress.
9.6 Alle door de Opdrachtgever gepubliceerde informatie via de door Codepress geleverde Producten blijven eigendom van de Opdrachtgever.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Codepress is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichtingen ten opzichte van de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan zijn schuld, noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
10.2 Codepress kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien de overmacht langer voortduurt dan een periode van dertig dagen, is zowel de Opdrachtgever als Codepress gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder enige verplichting tot het vergoeden van de door andere partij geleden schade.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

11.1 Iedere overeenkomst tussen Codepress en de Opdrachtgever is te typeren als een inspanningsovereenkomst. Codepress kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten.
11.2 Indien Codepress onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 11.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW).
11.3 In aanvulling op artikel 11.2 en 11.3 is Codepress dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan:
• de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden:
• de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Codepress aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Codepress toegerekend kunnen worden:
• redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
11.4 Codepress sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Codepress geleverde Diensten en/of Producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Codepress.
11.5 Codepress is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.

Artikel 12. Conformiteit

12.1 Codepress zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de Opdrachtgever de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de Opdrachtgever en Codepress in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
12.2 In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 12.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Codepress worden gefactureerd aan de Opdrachtgever, tenzij de Opdrachtgever naar inziens van Codepress aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Codepress.
12.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Codepress te leveren Diensten en/of Producten voor rekening komt van Codepress, heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

Artikel 13. Toepasselijk recht & overige bepalingen

13.1 Rechten en plichten voortvloeiende uit een Overeenkomst kunnen slechts door de Opdrachtgever op een derden worden overgedragen indien Codepress hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
13.2 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Codepress partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
13.3 De Opdrachtgever en Codepress zullen eventuele geschillen eerst in onderleg overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
13.4 Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het arrondissement Zutphen bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Codepress en de Opdrachtgever.

Gaan wij samen het verschil maken?

Bel 033 73 70 153 of mail info@codepress.nl